I hate u when u smile at me coz u make me crazy. I hate u when u talk to me coz u make me run out of words. I hate u when I see u coz u make me luv u more…