Wats D Diff. B/W Bus & Cycle? Santa:Bus Ka Stand Bus Ke Sath Kabhi Nahi Jata Par Cycle Ka Stand Cycle Ke Sath Jata Hai.