Fakeer 2 Srdar : Apk Parosi Ne Pet Bhar K Khana Khlaya Hai Ap B Kuch Khilao ? Srdar : Ye Lo Hajimola . . . . . ;->