U luk sweet when u read my message. U luk sweeter when u read my message & smile. U luk sweetest when u read my message, smile & reply. So, try to look sweetest.