If u read,u owe me a HUG, if u delete,u Owe me a kiss, if u save,u owe me a DATE, if u return txt msg 2 me, u OWE me All, bt if u ignore, U r MINe! So wat will U do…