Sardar:Mistriji, Bed pakka banana, Mere munde ko Bahu par chadna he.. Mistri:aisa bed banaunga ki chahe, sara maholla chhad jay kuch nahi hoga :p