Sardar dost say: Yar BV nu birthday tay ki gift dawan? Dost: Apna Lun day. Sardar: Nai yar koi wada gift das. Dost: Far mera Lun day day