Paisa GAND ki tarha hota hai, hota sab k pas hai par dena koi nahi chahta. Updesh LUND ki tarha hai dena sab chahte hai lema koi nahi chahta.