MUNDE WALE: SADA MUNDA BATHE BATHE 20000 RUPYE KAMA LENDA HAI LARHKI WALE: DUR FITE MUH SADI KURHI LAME PAYI 40000 kAMA LENDI HAI…