Msg: Alama Iqbal specialy said for Maulana Fazlur Rehman nahi hai tera nasheman asembly k aewaano par. tu gandu hai guzara kar Bannu k pathaano par.