Kuch log Subah Karte hain Kuch log Shaammai karte hain kuch log Soute mai karte hain Kuch log sari sari Raat karte hain tab jake Hota … … Unka … … Mobile CHARGE 🙂