He: Ander gaya kya ? She: ha! Gaya He: Dukha kya?? She: Zara bhi nahi He: Aur ek baar she:Ab isme dalo Acch laga!! She: Ha.. bahut He: OK….MADAM KA SANDALS PACK KARO