GIRL TO SALESMAN- BRA DIKHANA S.MAN- 36 CHALEGA GIRL – CHOTA S.MAN-30 GIRL-CHOTA S.MAN-24 GIRL-CHOTA S.MAN 20 GIRL-CHOTA S.MAN – BAND-AID LAGALO FUNSI HO GAI HAI.