Fair & lovely ke ad ma face dikhaya Ponds ke ad ma hath dikhaya Pentene ke ad ma baal dikhaye Phir always ke ad ma cheating kyun?