Chinti ne Hathi ke Kaan me kya kaha ki Hathi mar gaya? Ans. My Question . . . . . . . . . Ma tumhare bachhe ki ma Banugi !!