Don’t Say & Recieve “Merry Christmas” because it means Allah ne Beta Jana. (NAZOUZU-BILLAH). Is msg ko phelao Q k dost mazaq main bhi ye keh kar Shirk kar jaty hain.